ΕΤΕΣΑ/ΕΚΕΤΑ

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) είναι μέρος του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), που αποτελεί ένα από τα Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Το ΙΔΕΠ είναι ένας πρωτοπόρος ερευνητικός οργανισμός του ευρύτερου δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε στενή συνεργασία με βιομηχανίες από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., στους τομείς της διατήρησης ενέργειας, περιβαλλοντικών διεργασιών, στερεών καυσίμων, υγρών καυσίμων και υδρογονανθράκων, χημικών τεχνολογιών, πολυμερών, διεργασίες μεμβρανών, ηλεκτροχημικών διεργασιών, υπολογιστικού σχεδιασμού και βελτιστοποίησης και τεχνολογίας σωματιδίων και αερολυμάτων.

Το Ινστιτούτο αυτή τη στιγμή απασχολεί περίπου 150 εργαζόμενους (με το 80% στην έρευνα), συμμετέχει σε αρκετά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και προσφέρει ένα εύρος μηχανικών και αναλυτικών υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενες ομάδες. Επιπρόσθετα αποτελεί τον κύριο μέτοχο του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, προσφέροντας υποστήριξη Ε&Α και υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας σε ΜΜΕ.

Η Έρευνα στο ΕΤΕΣΑ είναι οργανωμένη στους ακόλουθους τομείς:

Τεχνολογίες ελέγχου εκπομπών ρύπων από κινητές και σταθερές πηγές

 • Φίλτρα αιθάλης για τον έλεγχο εκπομπών σωματιδίων Diesel
 • Τεχνολογίες ελέγχου εκπομπών αερίων ρύπων (οξείδωση HC - CO , μείωση NOx)
 • Συστήματα φίλτρων και μεμβρανών για τον καθαρισμό θερμών απαερίων
 • Σύνθεση καταλυτικών νανοσωματιδίων με τεχνικές αερολυμάτων / καύσης / υγρής χημείας
 • Τοπικά ελεγχόμενη επικάλυψη πορωδών υλικών
 • Μονολιθικοί και δομημένοι αντιδραστήρες πολλαπλών λειτουργιών

Τεχνολογίες υδρογόνου και «καθαρής» ενέργειας

 • Ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες για μελλοντικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας
 • Μονολιθικοί αντιδραστήρες διάσπασης νερού για την παραγωγή υδρογόνου με τη χρήση ηλιακής ενέργειας
 • Αναγέννηση υδρογονανθράκων με συνδρομή ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου / σωματιδίων αιθάλης
 • Τεχνολογίες υλικών για επεξεργαστές πολλαπλών καυσίμων

Τεχνολογίες αισθητήρων και μετρητικών οργάνων

 • Ελεγχόμενος σχηματισμός, διαχωρισμός και μέτρηση νανοσωματιδίων
 • Εκτίμηση βιολογικών επιπτώσεων νανοσωματιδίων με βάση το μέγεθός τους
 • Μέτρηση σωματιδίων με χρήση οπτικών οργάνων και συστημάτων Laser
 • On-board αισθητήρες παρακολούθησης και ελέγχου νανοσωματιδίων και αερίων ρύπων
 • Μονάδες γρήγορης αξιολόγησης πολλαπλών δειγμάτων συσκευών ελέγχου εκπομπών ρύπων

Υπολογιστική Προσομοίωση Διεργασιών Σωματιδίων & Αερολυμάτων

 • Προσομοίωση διακριτών σωματιδίων (μέθοδοι Monte Carlo, Lattice Boltzmann, Cellular Automata και Discrete Element)
 • Υπολογιστική ρευστομηχανική ολοκληρωμένων συστημάτων εξάτμισης
 • Προσομοίωση φαινομένων Fouling και Slaging κατά τη καύση στερεών καυσίμων
 • Προσομοίωση αντιδραστήρων αερολυμάτων (δυναμική πολυπαραμετρικών πληθυσμών)

Εκτύπωση  
Image

mainmenu-gr