Image

Το έργο

Κατά την παραγωγική διαδικασία πληθώρας βιομηχανικών προϊόντων, απορρίπτονται σημαντικές ποσότητες οργανικών υλών (αγροτικά υπολείμματα, ανακτημένα υλικά, βιορευστά και βιολογικοί πόροι βιομηχανιών, απόβλητα/απορρίμματα), οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικό διαχειριστικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Η ενεργειακή αξιοποίηση τέτοιου είδους οργανικών υλών κάνοντας χρήση κατάλληλων τεχνολογιών με τελικό στόχο την  παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα μπορούσε να αποτελέσει μία βιώσιμη λύση για τα προαναφερθέντα ζητήματα. Το MoBiSol, θέτει ως βασικό στόχο τη χρησιμοποίηση της ηλιοϋδροθερμοχημικής (HHTC) τεχνολογίας/διεργασίας η οποία κάνει χρήση βιομάζας/οργανικών απορρίψεων παρουσία νερού σε υπο/υπερκρίσιμες συνθήκες με παραγόμενα προϊόντα βιοκαύσιμα ή/και ρεύματα πλούσια σε ανόργανα στοιχεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενισχυτικά αγροτικών καλλιεργειών. Μία εκ των καινοτομιών της προτεινόμενης τεχνολογίας είναι η χρησιμοποίηση συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της διεργασίας. για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν οπτικά συστήματα τύπου Fresnel. Επιπρόσθετη καινοτομία στο παρόν Έργο αποτελεί η ενσωμάτωση της προτεινόμενης τεχνολογίας σε μία πρωτότυπη αυτοματοποιημένη κινητή μονάδα, η λειτουργία της οποίας θα είναι εφικτή σε απομακρυσμένες περιοχές οι οποίες διαθέτουν ελάχιστη πρόσβαση σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Έργο θα υλοποιηθεί μέσω της σύμπραξης 1 Ερευνητικού Φορέα (ΕΚΕΤΑ-ΕΤΕΣΑ, Συντονιστής) με 5 Βιομηχανικών Εταίρων (ΠΑΚΟ Α.Ε., ΕΛΔΙΑ Α.Ε., CAMPUS A.E., RENOVOIL και ΣΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ), σύνθεση η οποία συμβάλλει έμπρακτα στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης αλυσίδας για τον επιτυχή σχεδιασμό, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στο τέλος του. Το ΕΚΕΤΑ θα συνεισφέρει κατά κύριο λόγο στον τομέα του χαρακτηρισμού των οργανικών απορρίψεων, του  σχεδιασμού της ηλιοϋδροθερμοχημικής διεργασίας, του σχεδιασμού των πρωτότυπων μονάδων που θα κατασκευαστούν τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε πιλοτικό επίπεδο καθώς και για τη διεξαγωγή των απαραίτητων πειραμάτων αξιολόγησης. Παράλληλα θα αναλάβει τον επιστημονικό και συντονιστικό ρόλο του Έργου. Η ΣΠΑΝΟΣ θα ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πρωτότυπης κινητής μονάδας, μεταφέροντας τεχνογνωσία από τα κινητά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος τα οποία κατασκευάζει και εμπορεύεται. Οι υπόλοιποι βιομηχανικοί εταίροι (ΠΑΚΟ Α.Ε., ΕΛΔΙΑ Α.Ε., CAMPUS A.E., RENOVOIL) θα προσφέρουν τις οργανικές ύλες διαφόρων τύπων που διαθέτει η καθεμία και θα συμβάλλει ενεργά στις δοκιμές αξιολόγησης της πρωτότυπης κινητής μονάδας. Το σύνολο των εμπλεκομένων Φορέων θα συμβάλλει ενεργά στη διάχυση των προκυπτόντων αποτελεσμάτων.

Οι ωφέλειες οι οποίες θα προκύψουν μέσω της επιτυχούς έκβασης του Έργου, είναι πολλαπλές και κυρίως απαντώνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, i) θα αναπτυχθεί και θα παγιωθεί τεχνογνωσία βάσει της οποίας θα είναι εφικτή η αξιοποίηση διαφόρων τύπων απορριφθέντων οργανικών υλών με τελικό σκοπό την παραγωγή αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε ένα πλαίσιο μίας κυκλικής, αειφόρου και “πράσινης” οικονομίας (zero waste economy), ii) περαιτέρω κλιμάκωση της τεχνολογίας σε βιομηχανική κλίμακα, δύναται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση άνω των 28€/tn αποριφθείσας οργανικής ύλης η οποία θα προκύπτει από την πώληση των παραγόμενων από τη διεργασία προϊόντων, iii) καταπολέμηση του σύγχρονου φαινομένου της φυγής επιστημονικού δυναμικού (brain drain) που μαστίζει την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης μέσω περαιτέρω εξέλιξης της προτεινόμενης τεχνολογίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start-up).

This image for Image Layouts addon
Εικόνα 1. Διάγραμμα ροής της συνολικής διεργασίας έργου MoBiSol
Image

mainmenu-gr